Privacy statement

Wie zijn wij?
Wij zijn Romijnse Cijfers, gevestigd aan de Schiedamseweg 6, 3134 BJ te Vlaardingen. Wij bieden u persoonlijke ondersteuning om administratief en financieel overzicht te krijgen.

Romijnse Cijfers biedt u graag een helpende hand, echter kunnen wij dat niet zonder bepaalde persoons­gegevens te verwerken. Wij zijn ervan overtuigd dat het beschermen van persoonsgegevens van groot belang is. Persoonsgegevens worden daarom binnen onze organisatie met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld.

Bij het verwerken van persoonsgegevens houden wij rekening met alle geldende wet- en regelgeving.

In dit Privacy Statement informeert Romijnse Cijfers u over de wijze waarop Romijnse Cijfers als verantwoordelijke met uw persoonsgegevens omgaat.

Onderscheid persoonsgegevens en anonieme gegevens
Romijnse Cijfers maakt onderscheid tussen persoonsgegevens en anonieme gegevens.
Persoonsgegevens zijn die gegevens op basis waarvan uw identiteit kan worden herleid, zoals uw naam, adres, e-mailadres, telefoonnummer en leeftijd.

Anonieme gegevens zijn gegevens die niet (meer) kunnen worden herleid tot uw identiteit. Een belangrijk en veel voorkomend voorbeeld van anonieme gegevens is het IP-adres. Wanneer u onze website bezoekt, is het noodzakelijk bepaalde informatie te verzamelen om de verbinding goed te laten verlopen. Als u een webpagina opvraagt, is het voor de webserver noodzakelijk te weten waar de pagina naar toe moet. Daarvoor wordt gebruik gemaakt van uw IP-adres. Dit is een nummerreeks die automatisch door uw internetprovider aan uw computer wordt toegekend iedere keer wanneer u inlogt op het internet, zodat uw computer kan worden geïdentificeerd.

Welke persoonsgegevens verwerken wij?
Wanneer u gebruik maakt van onze diensten als financieel zorgverlener en/of uzelf gegevens aan ons heeft verstrekt dan kunnen wij onderstaande persoonsgegevens van u verwerken:

 • Voor- en achternaam;
 • Geslacht;
 • Geboortedatum;
 • Geboorteplaats;
 • Adresgegevens;
 • Telefoonnummer;
 • E-mailadres;
 • Bankrekeningnummer;
 • Financiële gegevens.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij kunnen verwerken:

 • Lidmaatschap vakbond;
 • Burgerservicenummer (BSN);
 • Strafrechtelijke gegevens;
 • Gezondheidsgegevens.

Voor welke doeleinden en op basis van welke grondslag gebruikt Romijnse Cijfers uw persoonsgegevens?
Wij verwerken persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

 • Romijnse Cijfers vertegenwoordigt u op grond van de beginselen in art. 1:431 BW1 e.v. in en buiten rechte in het beheer van uw vermogensrechtelijk belangen.
 • over te kunnen gaan tot het doen van betalingen;
 • te voldoen aan wettelijke verplichtingen waar dat nodig is, bijvoorbeeld voor het doen van de Belastingaangifte.

Romijnse Cijfers verwerkt de persoonsgegevens uitsluitend voor de bovengenoemde doelstellingen. Romijnse Cijfers kan de gegevens aan derden ter beschikking stellen die zijn betrokken bij het verwerken en uitvoeren van de genoemde doelstellingen. Met deze derden heeft Romijnse Cijfers verwerkersovereenkomsten gesloten. Daarnaast kan Romijnse Cijfers voor zover dit toegestaan is op basis van de toepasselijke nationale regelgeving, de persoonsgegevens uitwisselen met aan haar gelieerde ondernemingen, en andere organisaties, die ook buiten de EER (Europese Economische Ruimte) gevestigd kunnen zijn, een en ander voor de doeleinden zoals genoemd in dit Privacy Statement.

Verwerkingen 
Alle verwerkingen van persoonsgegevens worden bijgehouden in het register van verwerkingen. Hiervoor hanteren wij de opzet zoals beschreven staat in Artikel 30 van de AVG.

Functionaris Gegevensbescherming
Romijnse Cijfers heeft een Functionaris Gegevensbescherming aangesteld.

Beveiliging persoonsgegevens
Romijnse Cijfers legt zo min mogelijk persoonsgegevens vast, alleen de noodzakelijke. Daarnaast neemt Romijnse Cijfers de benodigde technische en organisatorische maatregelen om uw persoonsgegevens te beschermen tegen verlies en onrechtmatig gebruik.

Medewerkers van Romijnse Cijfers en eventuele derden die kennis kunnen nemen van de door ons vastgelegde gegevens, zijn gehouden tot geheimhouding van deze informatie. Alleen geautoriseerd personeel mag gegevens inzien en bewerken indien dat nodig is voor een goede uitvoering van de werkzaamheden. Romijnse Cijfers investeert doorlopend in kennis en bewustzijn van medewerkers en Romijnse Cijfers screent medewerkers voordat ze in dienst worden genomen.

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan telefonisch contact met ons op via 06-24908905 of stuur een e-mail naar info@romijnsecijfers.com.

Bewaartermijnen
Romijnse Cijfers bewaart uw gegevens niet langer dan noodzakelijk voor de doeleinden waarvoor uw gegevens zijn verkregen en worden verwerkt, tenzij wij wettelijk verplicht zijn om uw gegevens langer te bewaren.

De bewaartermijn die Romijnse Cijfers hanteert kan per doel verschillen en is ook afhankelijk van de aard van de gegevens. Nadat de bewaartermijn is verstreken worden uw persoonsgegevens in principe verwijderd of geanonimiseerd. Dit gebeurt op zodanige wijze dat de gegevens niet langer kunnen worden gebruikt en niet langer toegankelijk zijn.

Uw rechten ten aanzien van de verwerking van persoonsgegevens 
U heeft het recht om uw persoonsgegevens:

 • in te zien;
 • te laten corrigeren;
 • te laten verwijderen;
 • en over te laten dragen naar uzelf of een andere organisatie.

Daarnaast heeft u het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens. Als u ons toestemming hebt gegeven tot het verwerken van uw persoonsgegevens dan kunt u deze toestemming op ieder gewenst moment weer intrekken.

Indien u een beroep wilt doen op één van bovengenoemde rechten dan kunt u uw verzoek mailen naar info@romijnsecijfers.com.

Wij willen u vragen om bij uw verzoek een kopie van uw geldige legitimatiebewijs mee te sturen zodat wij er zeker van zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. Wij zullen zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen vier weken, reageren op uw verzoek.

Datalekken
Sinds 1 januari 2016 geldt de meldplicht datalekken. Romijnse Cijfers streeft ernaar om verlies of onrechtmatige verwerking (lekken) tegen te gaan. Wanneer er zich onverhoopt toch een ernstige gebeurtenis voordoet waarin er sprake is van een datalek, stellen wij de Autoriteit Persoonsgegevens hiervan onverwijld op de hoogte. Als blijkt dat het datalek ongunstige gevolgen zal hebben voor uw persoonlijke levenssfeer zal u hiervan op de hoogte worden gesteld.

Externe links
Onze website www.romijnsecijfers.com kan links naar andere websites bevatten. Wij zijn niet verantwoordelijk voor het privacy beleid of de inhoud van deze andere websites. Wij raden u aan kennis te nemen van de Privacy Statements op deze websites.

Cookiebeleid
Onze website maakt gebruik van cookies. Wij vinden het belangrijk dat u zelf controle hebt over uw online privacy. Daarom willen wij u graag zo compleet mogelijk informeren over welke cookies wij gebruiken en voor welke doeleinden.

Wat is een cookie?
Cookies zijn kleine tekstbestanden die door een internetpagina op een pc, tablet of mobiele telefoon worden geplaatst. Sommige van deze cookies zijn nodig om de site te laten werken terwijl andere cookies ons helpen om de website te verbeteren of het u mogelijk maken een betere gebruikservaring aan te bieden.

Er zijn verschillende soorten Cookies te onderscheiden. Onze website maakt enkel gebruik van de functionele cookies.

Functionele cookieszijn cookies die noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Dit zijn cookies die geen inbreuk maken op uw privacy en waarvoor wij geen voorafgaande toestemming van u nodig hebben.

Romijnse Cijfers is actief op Facebook en LinkedIn. Wij hebben geen invloed op de informatie die door Facebook en LinkedIn wordt verzameld. Wij raden u aan om de Privacy Statements van Facebook en van LinkedIn te lezen om te zien welke gegevens worden verzameld en hoe die gegevens door hen worden gebruikt.

Vragen, opmerkingen of klachten
Wanneer u vragen heeft die niet in dit Privacy Statement zijn beantwoord of wanneer u suggesties of opmerkingen heeft over de inhoud daarvan dan kunt u ons dit laten weten door onder vermelding van ‘Privacy’ een brief te sturen naar:

Romijnse Cijfers 
T.a.v. afdeling Kwaliteit
Postbus 4010
3130 KA Vlaardingen

Indien u een klacht heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens of de afhandeling van een verzoek met betrekking tot uw rechten kunt u deze indienen bij de Functionaris Gegevensbescherming. Dit kan onder vermelding van ‘Privacy’ per brief naar:

Romijnse Cijfers 
T.a.v. de Functionaris Gegevensbescherming
Postbus 4010
3130 KA Vlaardingen

Of per e-mail naar:
info@romijnsecijfers.com

Romijnse Cijfers wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/zelf-doen/gebruik-uw-privacyrechten/klacht-melden-bij-de-ap

Wijzigingen

Romijnse Cijfers behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit Privacy Statement. Deze wijzigingen zullen wij bekendmaken op onze website.

Laatst gewijzigd:  9 maart 2020